UFEMAT
Wybierz grupę

Statut

 • Statut Polskiej Federacji Budownictwa

   

  statut do pobrania

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1.      Polska Federacja Budownictwa, zwana dalej „Federacją”, jest stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

  2.      Federacja jest dobrowolnym i samorządnym, zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych związanych z produkcją lub dystrybucją materiałów budowlanych.

  3.      Federacja ma prawo używać swego godła i pieczęci, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

  4.      Nazwa Federacji jest prawnie zastrzeżona.

  5.      Federacja może używać nazwy skróconej w brzmieniu PFB.

  6.      Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

  7.      Federacja obejmuje swym zasięgiem terytorium Polski. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji swych celów statutowych, Federacja może prowadzić swą działalność również poza granicami Polski.

  8.      Siedzibą Federacji jest Lublin.

  9.      Federacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji 
  o podobnych celach działalności.

   

  § 2

  1.      Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników, w tym również członków Federacji.

  2.      Federacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

  3.      Przedmiotem działalności gospodarczej Federacji może być:     

  1)      budownictwo (PKD sekcja F),

  2)      restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),

  3)      działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z );

  4)      badanie rynku i opinii publicznej (PKD – 73.20.Z);

  5)      pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),

  6)      działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);

  7)      działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 82.9);

  8)      działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

  9)      handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (PKD sekcja G),

  10)  obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD sekcja K),

  11)  działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 
  (PKD 22),

  4.     Jeżeli na prowadzenie określonej działalności konieczne jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Federacja podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. 

   

  § 3

  1.      (skreślony).

  2.      Federacja dla realizacji celów statutowych, może powoływać oddziały, jako swe terenowe jednostki organizacyjne. Oddziały Federacji nie mogą posiadać osobowości prawnej.

  3.      Zasięg działania oddziału Federacji określa uchwała Zarządu Federacji powołująca oddział.

   

  Rozdział II

  Cele i sposoby działania

  § 4

  1.      Nadrzędnymi celami Federacji są:

  1)        wspieranie interesów gospodarczych członków Federacji,

  2)        udzielanie członkom Federacji pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

  3)        promocja nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych,

  4)        promocja zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie,

  5)        upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w budownictwie,

  6)        upowszechnianie i promocja zasad etyki zawodowej.

   

  § 5

  1. Federacja realizuje swoje cele między innymi przez:

  1)        popularyzację wiedzy zawodowej i podnoszenie kwalifikacji członków Federacji oraz osób związanych z budownictwem,

  2)        współpracę z producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych w celu osiągnięcia wysokiej jakości wytwarzania, dystrybucji i zastosowania tych materiałów,

  3)        organizowanie i prowadzenie dyskusji, odczytów, sympozjów, seminariów, sesji naukowych, szkoleń, pokazów,  itp.,

  4)        organizowanie konkursów i programów promocyjnych,

  5)        organizowanie wystaw, targów i kiermaszów,

  6)        wydawanie i publikowanie materiałów realizujących cele statutowe Federacji takich jak: książki, czasopisma, biuletyny, foldery i reklamy itp.,

  7)        dokonywanie oceny i rekomendowanie projektów przedsięwzięć gospodarczych,

  8)        wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych realizujących cele statutowe Federacji,

  9)        udzielanie rekomendacji członkom Federacji,

  10)    występowanie do organów władzy i administracji publicznej oraz do instytucji 
  i organizacji zainteresowanych tematyką należącą do obszaru zainteresowania 
  i działalności Federacji z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami,

  11)    udział w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji publicznej,

  12)    organizowanie i prowadzenie dla członków Federacji systemu usług w zakresie doradztwa: prawnego, ekonomicznego, technicznego, organizacyjnego itp.,

  13)    współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

  14)    działalność o charakterze charytatywnym,

  15)    inne działania realizujące statutowe cele Federacji.

   

  2.      Federacja swój wizerunek buduje między innymi poprzez:

  1)        kompetentną, rzetelną i uczciwą postawę i pracę swych Członków, opartą o wysokie kwalifikacje zawodowe i wartości moralne,

  2)        aktywną działalność środowiskową członków i Zarządu Federacji.

   

  Rozdział III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 6

  1.      Członkami Federacji mogą być osoby fizyczne i prawne.

  2.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Federacji.

   

  § 7

  Członkowie Federacji dzielą się na:

  -          członków zwyczajnych,

  -          członków wspierających,

  -          członków honorowych.

  § 8

  Członkiem zwyczajnym Federacji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
  do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Federacji, związana z produkcją lub dystrybucją materiałów budowlanych.

  § 9

  1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Federacji, 
  która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

  2.      Osoba prawna działa w Federacji przez swojego przedstawiciela.

   

  § 10

  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Federacji lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Federacji.

   

  § 11

  1.      Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie złożonej przez nich pisemnej deklaracji, przyjmuje, w drodze uchwały, Zarząd Federacji.

  2.      Wzór deklaracji o przystąpieniu do Federacji ustala Zarząd.

  3.      Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu członka w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

  4.      Zarząd Federacji może odmówić przyjęcia osoby zainteresowanej przystąpieniem 
  do Federacji, podając pisemne uzasadnienie takiej decyzji.

  5.      Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Federacji,

  6.      Kandydat, któremu odmówiono przyjęcia na członka Federacji, ponownie o przyjęcie może ubiegać się, po usunięciu przyczyny odmowy przyjęcia w poczet członków oraz upływie 
  co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymanej odmowy. 

   

  § 12

  Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Federacji.

   

   

   

   

   

  §13

        Członek zwyczajny ma prawo do:

  1)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Federacji,

  2)      uczestniczenia w odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Federację,

  3)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Federacji,

  4)      korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Federacji, na zasadach określonych 
  w odpowiednich regulaminach i uchwałach władz Federacji,

  5)      noszenia odznaki organizacyjnej,

  6)      zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Federacji.

   

  § 14

        Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1)      aktywnego uczestniczenia w pracach Federacji oraz propagowania jej celów i programu,

  2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji,

  3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Federacji.

   

  §15

  1.      Członek wspierający, posiada prawa określone w § 13 pkt 2-6.

  2.      Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Federacji.

  3.      Członek wspierający i honorowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się 
  z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji.

  4.      Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa określone w § 13 p. od 1 do 5 i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

   

  §16

  1.      Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:

  1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Federacji, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

  2)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3)      (skreślony),

  4)      wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów i zasad etyki,

  5)      wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

  6)      pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

  2.      Decyzje w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Federacji podejmuje Zarząd 
  w formie uchwały.  

  3.      Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu go z Federacji, podając przyczyny wykluczenia oraz wskazać prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia 
  o wykluczeniu.

  4.      Orzeczenie Walnego Zebrania Członków jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

   

  § 17

  Postanowienia Statutu dotyczące nabywania i utraty członkostwa mają odpowiednie zastosowanie dla członków oddziału Federacji.

   

  Rozdział IV

  Struktura Organizacyjna Władz Federacji.

  § 18

  1.      Władzami Federacji są:

  1)      Walne Zebranie Członków,

  2)      Zarząd Federacji,

  3)      Komisja Rewizyjna.

  2.      W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 
  10  członków.

  3.      Wyboru delegatów dokonuje Walne Zebranie Członków Oddziału.

  1)      Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

  2)      Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Federacji.

  4.      Jednostkami terenowymi Federacji są oddziały - powoływane przez Zarząd.

  1)      Decyzję o powołaniu oddziału Zarząd podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek 
  co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Federacji lub będących już jego członkami zwyczajnymi.

  2)      Zarząd może odmówić utworzenia oddziału jeżeli uzna, że jego utworzenie wpłynie niekorzystnie na prawidłowe funkcjonowanie Federacji.

  3)      Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

  4)      Liczba członków oddziału nie może być mniejsza niż 15.

  5)      W miejscu siedziby Federacji, Zarząd może powołać oddział Federacji zrzeszający członków z terytorium jego działania, określonego przez Zarząd oraz tych członków 
  z pozostałego terytorium działania Federacji, którzy nie należą do żadnego innego oddziału. Oddział ten działa na takich samych zasadach jak każdy inny oddział Federacji.

  5.      Władzami oddziału Federacji są:

  1)   Walne Zebranie Członków Oddziału,

  2)   Zarząd Oddziału,

  3)   Komisja Rewizyjna Oddziału,

   

  § 19

  1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji trwa 4 lata, a wyboru tych władz dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności 
  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, z zastrzeżeniem  § 22.

  2.      Wybór zarządu i komisji rewizyjnej Federacji następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

  3.      Uchwały władz Federacji, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są, z zastrzeżeniem  § 23, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

  § 20

  1.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Federacji w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących 
  z wyborów.

  2.      W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
  w sposób, o którym mowa w p. 1 tego paragrafu, Zarząd w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia wakatu w tych władzach, zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

   

  Walne Zebranie Członków

  § 21

  1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Federacji.

  2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub ich pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej oraz członkowie honorowi,

  2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

  3.      O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków (delegatów) co najmniej 
  na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

   

  § 22

  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

  1)      w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych i honorowych,

  2)      w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin

  - bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

   

   § 23

  Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Zebraniu z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu Federacji lub rozwiązania Federacji, dla podjęcia których wymagane jest oddanie dwóch trzecich liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  § 24

  1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  2.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Federacji raz do roku w terminie 
  do 30 czerwca każdego roku.

  3.      Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

  4.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący 
  i członkowie.

  5.      Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków 
  i powołanych na nim komisji.

  6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

  7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Federacji:

  1)      z własnej inicjatywy,

  2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  3)      na umotywowane żądanie, co najmniej 20 członków zwyczajnych.

  4)      na umotywowany wniosek Zarządu oddziału.

  8.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  9.      (skreślony).

  10.    Wysłanie listu poleconego pod adres członka Federacji, widniejący w dokumentacji Federacji,

   uważa się za korespondencję prawidłowo doręczoną.

  §25

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

  1)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Federacji,

  2)      uchwalenie statutu i jego zmian,

  3)      uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Federacji,

  4)      uchwalenie budżetu,

  5)      wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji,

  6)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji,

  7)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  8)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

  9)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Federacji lub jego władze,

  10)    rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

  11)    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Federacji, na wniosek Zarządu,

  12)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jego majątku,

  13)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych 
   do kompetencji innych władz.

   

  Zarząd Federacji. 

  § 26

  1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Federacji, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje ją na zewnątrz, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

   

  § 27

  1.      W skład Zarządu Federacji wchodzi od 3 do 7 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

  2.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Federacji wymagane są dwa podpisy  członków Zarządu lub podpis prezesa Zarządu.

  3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

  4.      Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zebranie Członków.

  5.      Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków rozpatrującego sprawozdanie Zarządu za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez niego funkcji.

  6.      W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje 
  na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.

  § 28

  Do zakresu działalności Zarządu Federacji należy:

  1)      kierowanie bieżącymi sprawami Federacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

  2)      powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów Federacji, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, koordynowanie ich działalności oraz zawieszanie 
  w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Federacji.

  3)      powoływanie, w razie potrzeby, sekcji i komisji specjalistycznych oraz ustalenie zakresu czynności dla nich,

  4)      uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz innych regulaminów określonych przepisami szczegółowymi, w tym ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów,

  5)      zatwierdzania regulaminów Zarządów Oddziałów uchwalonych przez te oddziały,

  6)      planowanie rocznych harmonogramów pracy oraz preliminarzy finansowych i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,

  7)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Federacji,

  8)      sporządzanie sprawozdań z działalności oraz rozliczeń finansowych za rok ubiegły Walnemu Zebraniu Członków,

  9)      realizacja celów Statutowych,

  10)    zatrudnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami pracowników niezbędnych do wykonywania statutowej działalności,

  11)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

  12)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Federacji, 
  w odniesieniu do majątku o wartości nieprzekraczającej dwieście tysięcy zł,

  13)    wykonywanie zarządzeń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,

  14)    zwoływanie Walnych Zebrań Członków Federacji,

  15)    przestrzeganie i realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

  16)    podejmowanie uchwał o przynależności Federacji do krajowych i międzynarodowych  
   organizacji oraz delegowania przedstawicieli Federacji do tych organizacji i na imprezy 
   krajowe i zagraniczne,

  17)    zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami oraz organami administracji publicznej

  18)    przyjmowanie darowizn i zapisów,

  19)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie)

  i prowadzenie ich ewidencji członków Federacji,

  20)    zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka   honorowego Federacji,

  21)    uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Federacji.

  § 29

  Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno - organizacyjnych i przedłożenia wniosków, Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

   Komisja Rewizyjna

  § 30

  Komisja Rewizyjna jest władzą Federacji powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością.

  § 31

  1.      Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków, spośród członków zwyczajnych Federacji.

  2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 
  ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

  3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólne czteroletnie kadencje. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zebranie Członków.

  4.      Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków rozpatrującego sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez nich funkcji.

   

  § 32

  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1)      kontrolowanie działalności Federacji, a w szczególności kontrola rachunkowa i finansowa,

  2)      badanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu,

  3)      badanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

  4)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

  5)      dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Federacji zgodnie 
  z przepisami o rachunkowości,

  6)      prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Federacji,

  7)      prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Federacji w terminie lub w trybie ustalonym w statucie oraz w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

  8)      zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

  9)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Federacji,

  10)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

  11)    uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów.

  12)    zatwierdzanie regulaminów działania uchwalonych przez Komisje Rewizyjne oddziałów.

   

  § 33

  1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, 
  w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji 
  we władzach Federacji.

  2.      W przypadkach określonych w § 32 ust. 6, 7 i 8 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

   

   

  Rozdział V

  Jednostki terenowe Federacji – Oddziały i ich władze.

  § 34

  1.      Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje Oddziały według zasad określonych w § 3 ust. 2 i 3 i § 18 ust 4 statutu.

  2.      Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Federacji w przypadku:

  1)   zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział, lub zmniejszenie stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

  2)   złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,

  3)   jeżeli działalność oddziału jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Federacji.

  § 35

  1.      Władzami Oddziału są władze określone w § 18 ust. 5. 

  2.      Postanowienia § 19 stosuje się odpowiednio.

   

  Walne Zebranie Członków Oddziału 

  § 36

  1.      Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału,

  2.      Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   

  § 37

  Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

  1)      uchwalanie programów działania oddziału,

  2)      wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oddziału

  3)      wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie Członków Federacji,

  4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

   

  § 38

  W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

  1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub ich pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej i honorowi Oddziału,

  2) z głosem doradczym – Zarząd Federacji, przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz zaproszeni goście.

  § 39

  1.      Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału powiadamiając członków 
  o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

  2.      Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

  § 40

  1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd oddziału:

  1)   z własnej inicjatywy,

  2)   na żądanie Zarządu Federacji,

  3)   na wniosek Komisji Rewizyjnej Federacji lub Komisji Rewizyjnej oddziału,

  4)   na pisemny wniosek co najmniej 10 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału,

  2.      Zarząd oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału 
  w ciągu 3  tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4.

  3.      W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, 
  w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

  4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, 
  dla których zostało zwołane.

  5.      Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.

  Zarząd Oddziału 

  § 41

  Zarząd Oddziału kieruje działalnością Federacji na terenie swego działania zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

   

  § 42

  1.      Zarząd Oddziału składa się z 5 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera za swego grona  prezesa, 2 wiceprezesów i skarbnika.

  2.      Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 
  raz na kwartał.

  3.      Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub 
  na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

  4.      W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

   

  § 43

  Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

  1)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Federacji, Zarządu Federacji oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

  2)      określanie szczegółowych kierunków działania oddziału,

  3)      uchwalanie budżetu oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

  4)      reprezentowanie oddziału na zewnątrz,

  5)      zarządzanie majątkiem Federacji w ramach posiadanych pełnomocnictw,

  6)      organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

  7)      zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,

  8)      zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Członków Oddziału,

  9)      składanie Zarządowi Federacji sprawozdań ze swej działalności,

  10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

  11)  uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału,

   

  § 44

  Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu oddziału określa regulamin uchwalony przez 
  ten Zarząd i zatwierdzony przez Zarząd Federacji.

   

  Komisja Rewizyjna Oddziału

  § 45

  Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności 
  Zarządu Oddziału.

  § 46

  Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

   

  § 47

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  1)      kontrola  działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności 
  z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz Federacji,

  2)      współpraca z Komisją Rewizyjną Federacji,

  3)      przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,

  4)      zgłaszanie Zarządowi Federacji umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz Federacji,

  5)      przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

   

  § 48

  Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

  § 49

  1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym 
  w posiedzeniach Zarządu Oddziału,

  2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji,

  § 50

  Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną Federacji i przez Komisję Rewizyjną Federacji zatwierdzony.

  Rozdział  VI 

  Majątek i fundusze Federacji.

   

  § 51

  Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.                     

  1.      Źródłami powstania majątku Federacji są:

  1)      opłaty wpisowe i składki członkowskie,

  2)      dochody z działalności statutowej i gospodarczej oparte na obowiązujących przepisach,

  3)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 
  w użytkowaniu Federacji,

  4)      darowizny, dotacje, zapisy i spadki,

  5)             korzyści z ofiarności publicznej.

  2.      Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Federacji. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na rachunek bankowy Federacji.

  3.      Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia 
  o przyjęciu na członka Federacji.

  4.      Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  § 52

  1.      Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Federacji wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Federacji działających wspólnie lub podpis prezesa Zarządu Federacji.

  2.      Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Oddziału Federacji wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału Federacji.

  3.      Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczający jest podpis jednego członka Zarządu.

   

  Rozdział VII

  Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

  § 53

  1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  2.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Federacji mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone 
  w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 21 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

  3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Federacji.

  4.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Federacji, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
  Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

   

  Rozdział VIII

  Przepisy przejściowe

   

  § 54

  1.      Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu
  Rejestrowego i z upływem tego terminu Federacja uzyskuje osobowość prawną.

  2.      Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego, zarządzanie Federacją przejmuje Zarząd Federacji.

  3.      Wykładnia przepisów statutu i regulaminu władz Federacji należy do Zarządu Federacji.