UFEMAT
Wybierz grupę

Pomoc prawna

 •  NOWE ROZPORZĄDZENIE - CPR

   

  Rozporządzenie CPR  już weszło w życie. Jednak art. 3-28, art. 36-38,

  art. 56-63, art. 65 i 66 oraz załączniki I, II, III i V będą miały zastosowanie dopiero od dnia 1

  lipca 2013 r. W każdym przypadku wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z

  CPD przed dniem 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z CPR.

  2.1. Okres przejściowy (do dnia 1 lipca 2013 r.)

  Wszystkie artykuły części normatywnej nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów

  budowlanych (tj. wszystkie przepisy z wyjątkiem definicji i artykułów koniecznych

  do wdrożenia nowych ram prawnych, na przykład dotyczących notyfikacji, stałego

  komitetu itp.) będą mieć zastosowanie dopiero od dnia 1 lipca 2013 r.

  2.2. Po dniu 1 lipca 2013 r.

  Celem CPR jest wprowadzenie zakazu  stosowania sprzecznych krajowych

  oznakowań deklaracji właściwości użytkowych oraz zagwarantowanie,  że każdy

  wyrób z oznakowaniem CE jest swobodnie dopuszczony do obrotu na terenie EOG

  bez dalszych badań.

  Po dniu 1 lipca 2013 r. istniejące ramy prawne zostaną wzmocnione i uproszczone

  poprzez wejście w życie przepisów dotyczących:

  • podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (art. 3);

  • deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania CE (art. 4 – 10);

  • obowiązków podmiotów gospodarczych (art. 11 – 16);

  • zharmonizowanych specyfikacji technicznych (art. 17 – 28);

  • procedur uproszczonych (art. 36 – 38);

  • nadzoru rynku i procedur ochronnych (art. 56 – 59);

  • aktów delegowanych (art. 60 – 63); oraz

  • załączników I, II, III i V.

                                                 

  4

   Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

  wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, Dz.U. L

  40 z 11.2.1989, s.12. Zmieniona dyrektywą Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., Dz.U. L 220 z 30.8.1993,

  s. 1-22 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r.,

  Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s.1.

  5

   Zob. przypis 3 powyżej. Jeżeli chodzi o realizację zasady wzajemnego uznawania oraz wdrażanie rozporządzenia w

  sprawie wzajemnego uznawania, ani wyżej wspomniany okres przejściowy ani nowe ramy

  prawne po dniu 1 lipca 2013 r. nie powodują żadnej zmiany ogólnej sytuacji opisanej w

  niniejszych wytycznych.

  Nowy instrument ustawodawczy w większym stopniu objaśnia koncepcję i zastosowanie

  oznakowania CE oraz wprowadza procedury uproszczone, co przyczyni się do ograniczenia

  kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP. Poprzez nałożenie

  nowych, bardziej restrykcyjnych kryteriów wyznaczania w odniesieniu do jednostek

  zajmujących się oceną i weryfikacją wyrobów budowlanych CPR przyczynia się również do

  zwiększenia wiarygodności i niezawodności całego systemu.

  3. KTÓRE WYROBY BUDOWLANE PODLEGAJĄ ZASADZIE

  WZAJEMNEGO UZNAWANIA?

  Jako że wszystkie wyroby budowlane mogą być oznakowane CE zarówno na mocy CPD, jak

  i na mocy CPR, czynnikiem istotnym dla ustalenia, czy dany wyrób budowlany podlega

  zasadzie wzajemnego uznawania, jest obecność lub brak oznakowania CE. Zasadzie tej oraz

  jej proceduralnym konsekwencjom podlegają jedynie te wyroby, na których nie umieszczono

  oznakowania CE. Kwestie związane z wyrobami budowlanymi oznakowanymi CE należy

  rozstrzygać zgodnie z przepisami CPD lub, po dniu 1 lipca 2013 r., CPR.

  4. SWOBODNY OBRÓT WYROBAMI OZNAKOWANYMI CE

  4.1. Sytuacja wynikająca z CPD

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 CPD musi istnieć możliwość stosowania wyrobów, na których

  umieszczone jest oznakowanie CE (wskazujące,  że dany wyrób spełnia wymogi

  zharmonizowanej normy), na terenie całej UE bez jakichkolwiek dodatkowych

  badań bądź wymogów.

  Celem norm przewidzianych w ramach CPD jest zapewnienie zharmonizowanych

  metod i kryteriów oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, w

  przeciwieństwie do harmonizowania samych wyrobów lub wyznaczania wymogów

  dotyczących ich właściwości użytkowych. W odróżnieniu od innych dyrektyw

  dotyczących harmonizacji, zgodnie z CPD kwestię zgodności wyrobu budowlanego

  ze zharmonizowaną normą należy rozumieć tak,  że właściwości użytkowe wyrobu

  należy oceniać zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w tej

  zharmonizowanej normie (poprzez ich zastosowanie). Zgodności wyrobu

  budowlanego ze zharmonizowaną normą nie można zatem interpretować jako

  założenia zgodności z wszelkimi wymogami prawnymi odnoszącymi się do użycia

  wyrobu. Wyrobu budowlanego nie można też uznać za nadający się do

  wykorzystania jedynie z powodu jego zgodności ze zharmonizowaną normą,

  ponieważ przydatność do wykorzystania należy ustalać poprzez zbadanie

  właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do dokładnie tych samych

  wymogów prawnych, które mogą się różnić w zależności od każdego konkretnego

  zastosowania (jak wskazano w motywach dziewiątym i dziesiątym dyrektywy).

  Mimo to niektóre państwa członkowskie w dalszym ciągu wymagają stosowania

  oznakowań krajowych oprócz oznakowania CE, co jest sprzeczne z podstawowym założeniem wolnego rynku przewidzianym w CPD. Liczne skargi kierowane do

  służb Komisji wskazują,  że państwa takie, zamiast podejmować konieczne kroki

  służące uwzględnieniu ich istniejących wymogów w kontekście europejskich

  procesów ujednolicania, stosują krajowe zestawy specyfikacji technicznych, które

  można uznać za obowiązkowe. Instrumenty te czasami wprowadzają bardzo

  uciążliwe zezwolenia  ex-ante lub szczegółowe krajowe zezwolenia dotyczące

  efektywnego dostępu do rynku w przypadku wyrobów budowlanych opatrzonych już

  oznakowaniem CE. Dodatkowe wymogi dotyczące tych wyrobów wprowadzono

  zatem nie poprzez zharmonizowane normy  europejskie, ale poprzez wspomniane

  systemy krajowe, co stwarza znaczne przeszkody w swobodnym obrocie wyrobami

  oznakowanymi CE.

  Państwa członkowskie mogą zapewniać bezpieczeństwo obiektów budowlanych w

  ramach i przy użyciu systemu zharmonizowanego ustanowionego na mocy CPD oraz

  zharmonizowanych norm wynikających z dyrektywy, nie uciekając się do

  dodatkowych mechanizmów krajowych służących określaniu wymogów

  dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

  4.2. Sytuacja wynikająca z CPR

  Od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z art. 8 ust. 2 CPR, producenci, umieszczając bądź

  umieściwszy oznakowanie CE, wskazują,  że biorą odpowiedzialność za zgodność

  danego wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz

  zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami określonymi w CPR oraz innymi

  stosownymi aktami prawnymi UE dotyczącymi harmonizacji przewidującymi

  umieszczanie takiego oznakowania. Na mocy CPR należy zatem spodziewać się

  umocnienia roli oznakowania CE jako jedynego oznakowania  świadczącego o

  zgodności danego wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami

  użytkowymi oraz o zgodności z wymogami obowiązującymi na mocy prawodawstwa

  UE dotyczącego harmonizacji.

  W art. 56-59 CPR ustanawia się nadzór rynku i procedury ochronne w przypadku,

  gdy wyrób budowlany nie jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu,

  stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub nie spełnia wymogów

  formalnych.

  Jeżeli państwo członkowskie przeznaczenia miałoby uzasadnione powody, aby

  zastosować zakaz bądź ograniczenie w zakresie wprowadzenia wyrobów

  budowlanych do obrotu na swoim terytorium, nawet w przypadku, gdy są one

  legalnie wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, organy krajowe

  mogą powołać się na art. 36 TFUE. W artykule tym wymienia się powody, którymi

  państwa członkowskie mogą uzasadniać środki krajowe zakłócające transgraniczną

  wymianę handlową, a wśród powodów tych jest między innymi ochrona zdrowia i

  życia ludzi i zwierząt lub ochrona roślin. Trybunał Sprawiedliwości  ściśle

  interpretuje wykaz odstępstw przewidzianych w art. 36 TFUE, z których wszystkie

  odnoszą się do kwestii pozagospodarczych. Ponadto wszystkie  środki muszą być

  zgodne z zasadą proporcjonalności i nie mogą „stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami

  członkowskimi”

  6

  .

  W każdym razie uzasadnienie  środków przyjętych na mocy art. 36 TFUE jest

  obowiązkiem państwa członkowskiego, a nie podmiotu gospodarczego.

  5. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA (WE) NR

  764/2008

  Rozporządzenie ma zastosowanie do decyzji administracyjnych skierowanych do podmiotów

  gospodarczych na podstawie przepisu technicznego w odniesieniu do jakichkolwiek

  niezharmonizowanych produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie

  członkowskim, w przypadku gdy decyzja taka będzie miała jeden z następujących

  bezpośrednich lub pośrednich skutków: zakaz wprowadzania do obrotu, modyfikacja,

  przeprowadzenie dodatkowych badań lub wycofanie produktu z obrotu (art. 2 ust. 1). Każdy

  organ mający zamiar podjąć taką decyzję musi spełnić wymogi proceduralne określone w

  rozporządzeniu.

  Rozporządzenie będzie miało zastosowanie w przypadku spełnienia wszystkich następujących

  warunków:

  5.1. (Planowana) decyzja administracyjna musi dotyczyć produktu wprowadzonego

  legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim

  Zasada wzajemnego uznawania ma  zastosowanie w przypadku, gdy produkt

  wprowadzony legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim, bez względu na

  pochodzenie (UE lub przywóz z państw trzecich), jest wprowadzany do obrotu w

  innym państwie członkowskim. Zgodnie z tą zasadą państwo członkowskie nie może

  zasadniczo zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały

  wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeżeli te

  produkty zostały wytworzone zgodnie z innymi przepisami technicznymi.

  Rozporządzenie reguluje zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne przypadki odmowy

  wzajemnego uznania. Każde państwo członkowskie mające zamiar zakazać dostępu

  do swojego rynku powinno zatem stosować się do procedury określonej w art. 6.

  Produkty, które nie były uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium UE, nie

  mieszczą się w zakresie rozporządzenia. Będą one musiały być zgodne z przepisami

  technicznymi obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym są

  wprowadzane do obrotu po raz pierwszy w UE.

  5.2. (Planowana) decyzja administracyjna musi dotyczyć produktu

  niepodlegającego zharmonizowanemu prawu UE

  Rozporządzenie funkcjonuje w obszarze niezharmonizowanym w odniesieniu do

  produktów, w przypadku których brak jest harmonizacji przepisów na szczeblu UE

  lub w odniesieniu do ich aspektów nieobjętych częściową harmonizacją (jeżeli

  chodzi o wyroby budowlane, zob. pkt 3 powyżej).

                                                  

  6

   Sprawa 34/79  Henn and Darby, [1979] Rec. 3795, pkt 21, oraz sprawy połączone C-1/90 i C-176/90

  Aragonesa de Publicidad Exterior and Publivía, [1991] Rec. I-4151, pkt 20. 5.3. (Planowana) decyzja administracyjna musi być skierowana do podmiotu

  gospodarczego

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenie ma zastosowanie do decyzji administracyjnych

  skierowanych do podmiotów gospodarczych, podjętych bądź planowanych, na

  podstawie „przepisu technicznego”,  w odniesieniu do wyrobów budowlanych

  wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, w przypadku

  gdy decyzja taka ma jeden z następujących bezpośrednich lub pośrednich skutków:

  zakaz wprowadzania do obrotu, modyfikacja, przeprowadzenie dodatkowych badań

  lub wycofanie produktu z obrotu, które są opisane w pkt 5.5.

  Zakres zastosowania rozporządzenia nie obejmuje  żadnej ograniczającej decyzji

  podjętej przez organ krajowy i skierowanej do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub

  prawnej niebędącej podmiotem gospodarczym.  Zgodnie z art. 2 ust. 18 CPR

  podmiotem gospodarczym jest w zasadzie każda osoba w łańcuchu dostaw danego

  produktu: producent, jego upoważniony przedstawiciel, importer bądź dystrybutor.

  Tym samym, nie naruszając art. 36 TFUE, decyzje ograniczające podjęte przez

  właściwe organy krajowe i skierowane do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej

  niebędącej podmiotem gospodarczym nie podlegają rozporządzeniu w sprawie

  wzajemnego uznawania.

  5.4. (Planowana) decyzja administracyjna musi się opierać na przepisie technicznym

  Rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania ma zastosowanie do

  (planowanych) decyzji administracyjnych podjętych na podstawie „przepisu

  technicznego” (art. 2 ust. 2).

  Zgodnie z rozporządzeniem przepis techniczny oznacza dowolny przepis ustawy,

  rozporządzenia lub inny przepis administracyjny państwa członkowskiego:

  (a) który zakazuje wprowadzania do  obrotu na jego terytorium produktów

  wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim lub z

  którym zgodność jest obowiązkowa, w przypadku gdy produkt jest

  wprowadzany do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, w którym

  podejmuje się decyzję administracyjną lub w którym taka decyzja ma zostać

  podjęta, oraz

  (b) który określa:

  • wymagane cechy danego produktu lub typu produktu, takie jak poziom jakości,

  właściwości użytkowe lub bezpieczeństwo bądź rozmiar, w tym wymagania

  dotyczące nazwy, pod jaką jest sprzedawany, terminologii, symboli, badań i

  metod badania, opakowania, oznakowania lub etykietowania; lub

  • określa inne wymagania dotyczące produktu lub typu produktu służące

  ochronie konsumentów lub środowiska i wpływające na cykl życia produktu po

  wprowadzeniu go do obrotu, takie jak warunki użytkowania, recykling,

  ponowne użycie lub usuwanie, w przypadku gdy takie warunki mogą mieć

  istotny wpływ na skład, charakter lub wprowadzenie wyrobu budowlanego do

  obrotu. 5.5. (Planowana) decyzja administracyjna musi mieć jeden z przedstawionych

  poniżej bezpośrednich lub pośrednich skutków:

  (a) zakaz wprowadzania do obrotu danego produktu lub typu produktu;

  (b) modyfikacja lub przeprowadzenie dodatkowych badań tego produktu lub typu

  produktu, zanim będzie on mógł zostać wprowadzony do obrotu lub utrzymany

  na rynku;

  (c) wycofanie tego produktu lub typu produktu z rynku.

  Każda taka (planowana) decyzja musi zostać podjęta zgodnie z art. 2 ust. 1

  rozporządzenia.

  Dodatkowo w  świetle komunikatu wyjaśniającego Komisji w sprawie praktycznego

  zastosowania zasady wzajemnego uznawania

  7

   wzywa się państwo członkowskie do

  wprowadzenia do krajowych projektów przepisów technicznych klauzul o wzajemnym

  uznawaniu dotyczących produktów, które zostały legalnie wyprodukowane lub wprowadzone

  do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji bądź legalnie

  wyprodukowane w państwie EFTA będącym umawiającą się stroną Porozumienia EOG.

  6. PROCEDURY UPRZEDNIEGO WYDAWANIA ZEZWOLEŃ

  Podmioty gospodarcze, które uprzednio wprowadzały legalnie do obrotu swoje produkty w

  państwie członkowskim, w którym nałożono inne wymogi techniczne lub w którym nie ma

  żadnych wymogów, mogą mieć trudności, starając się wprowadzić swoje produkty w

  państwach członkowskich, które stosują bardziej rygorystyczne kontrole.

  Trybunał Sprawiedliwości ustalił

  8

  ,  że w związku z brakiem w pełni zharmonizowanych

  przepisów na poziomie UE to państwa członkowskie decydują o tym, na jakim poziomie chcą

  zapewnić bezpieczeństwo na swoim terytorium, uwzględniając jednocześnie wymogi w

  zakresie swobodnego przepływu towarów na obszarze UE

  9

  .

  Trybunał Sprawiedliwości stwierdził również, iż skoro stopień ochrony może różnić się w

  zależności od państwa członkowskiego, państwa członkowskie muszą mieć margines

  uznaniowości i w konsekwencji fakt,  że jedno państwo członkowskie nakłada mniej

                                                 

  7

   „Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie ułatwiania dostępu produktom do rynków innych państw

  członkowskich: praktyczne zastosowanie zasady wzajemnego uznawania (2003/C 265/02) (Tekst mający

  znaczenie dla EOG)”, Dz.U. C 265/2 z 4.11.2003, s. 2-16. W  komunikacie tym proponuje się cztery

  standardowe, modelowe klauzule o wzajemnym uznawaniu, spośród których państwa członkowskie mogą

  wybierać.

  8

   Wyrok Trybunału (wielkiej izby) z dnia 10 lutego 2009 r., Komisja przeciwko Republice Włoskiej, sprawa

  110/05, [2009] Zb.Orz. I-519.

  9

   Sprawa 50/83 Komisja przeciwko Włochom [1984] Rec. 1633, pkt 12 oraz, przez analogię, sprawa C-131/93

  Komisja przeciwko Niemcom [1994] Rec. I-3303, pkt 16. rygorystyczne przepisy niż inne państwo członkowskie nie oznacza,  że przepisy w tym

  drugim państwie członkowskim są nieproporcjonalne

  10

  .

  Dlatego też prawodawstwo UE w zasadzie nie uniemożliwia państwom członkowskim

  wprowadzania odpowiednich  środków, jeżeli uznają,  że kontrola lub ograniczenie

  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych są konieczne. Państwa członkowskie

  zazwyczaj ustanawiają takie środki w drodze procedur uprzedniego wydawania zezwoleń,

  zgodnie z którymi zanim produkt może być wprowadzony do obrotu w danym państwie

  członkowskim, właściwy organ tego państwa członkowskiego powinien wydać formalne

  zezwolenie w odpowiedzi na wniosek.

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie jednak orzekał

  11

  ,  że wszelkie przepisy

  krajowe, które uzależniają wprowadzenie produktów do obrotu od procedury uprzedniego

  wydawania zezwoleń, ograniczają swobodny przepływ towarów i w rzeczywistości stanowią

  środek równoważny z ograniczeniem ilościowym przywozu w rozumieniu art. 34 TFUE. Aby

  takie przepisy krajowe były uzasadnione, muszą być ujęte w jednym z wyłączeń

  przewidzianych w art. 36 TFUE lub w jednym z nadrzędnych wymogów uznanych w

  orzecznictwie Trybunału, a w obu tych przypadkach muszą być odpowiednie do osiągnięcia

  tego celu i nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia (motyw 11

  rozporządzenia).

  Trybunał Sprawiedliwości określił również szereg warunków, przy spełnieniu których

  procedura uprzedniego wydawania zezwoleń może być uzasadniona:

  • musi się ona opierać się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych kryteriach

  znanych z góry zainteresowanym przedsiębiorstwom po to, by ograniczyć

  korzystanie przez krajowe organy z uprawnień dyskrecjonalnych, tak aby nie

  były one stosowane w sposób arbitralny;

  • nie powinna stanowić powtórzenia kontroli już przeprowadzonych w ramach

  innych procedur w tym samym lub w innym państwie członkowskim;

  • uprzednie wydawanie zezwoleń będzie niezbędne tylko w sytuacjach, w których

  uważa się,  że kolejna kontrola zostałaby przeprowadzona za późno, aby mogła

  być rzeczywiście skuteczna i aby umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu;

  • w odniesieniu do kosztów i czasu trwania związanych z procedurą nie powinna

  ona zniechęcać zainteresowanych podmiotów do realizacji ich planów

  biznesowych.

                                                  

  10

   W szczególności zob. wyrok Trybunału z dnia 5 lutego 2004 r., Komisja przeciwko Republice Francuskiej,

  sprawa 24/00, [2004] Rec. I-00000, pkt 65 oraz, przez analogię, sprawa C-262/02 Komisja przeciwko Francji,

  [2004] Zb.Orz. I-6569, pkt 37, i sprawa C-141/07 Komisja przeciwko Niemcom, [2008] Zb.Orz. I-0000, pkt 51.

  11

   Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2002 r., Canal Satélite Digital SL, sprawa C-390/99,

  [2002] Rec. I-607, pkt 43; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2005 r., Komisja przeciwko

  Republice Portugalskiej, sprawa C-432/03, [2005] Zb.Orz. I-9665, pkt 52; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z

  dnia 15 lipca 2004 r., Nicolas Schroeiber, C-443/02, [2004] All ER (D) 276 (lip), pkt 49-50. 6.1.1. Czy uprzednie wydawanie zezwoleń jest przepisem technicznym?

  Obowiązek złożenia wniosku o wydanie uprzedniej zgody na wprowadzenie do

  obrotu wyrobów budowlanych w państwie członkowskim nie wchodzi w zakres

  zastosowania rozporządzenia (motyw 12 rozporządzenia). Taki obowiązek nie

  stanowi sam w sobie przepisu technicznego w rozumieniu rozporządzenia, gdyż nie

  określa wymaganych cech wyrobów budowlanych lub ich typów. Stąd każda decyzja

  o wykluczeniu lub usunięciu wyrobów budowlanych z rynku wyłącznie dlatego, że

  uprzednio nie wydano względem nich zezwolenia, nie stanowi decyzji, do której

  rozporządzenie ma zastosowanie.

  Jednak w przypadku gdy złożono wniosek o obowiązkowe uprzednie wydanie

  zezwolenia dotyczącego danego produktu, wszelkie planowane decyzje o odrzuceniu

  tego wniosku na postawie przepisu technicznego należy podejmować zgodnie z

  rozporządzeniem, tak aby wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony proceduralnej

  przewidzianej w rozporządzeniu.

  6.1.2. Procedury uprzedniego wydawania zezwoleń a produkty przebadane już w innych

  państwach członkowskich

  Wymogów przeprowadzania ocen zgodności w ustalony sposób określony w

  prawodawstwie krajowym nie należy uznawać za przepis techniczny, ale za

  procedurę uprzedniego wydawania zezwoleń w rozumieniu motywów 11 i 12

  rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania.

  Oczywiste jest,  że w ramach takiej procedury uprzedniego wydawania zezwoleń

  należy zastosować przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia. Przepisy te

  mogą obejmować badania, weryfikacje oraz inne oceny techniczne przeprowadzane

  przez laboratoria badawcze, które z kolei powinny przekazywać  właściwemu

  organowi administracji krajowej elementy konieczne do podjęcia decyzji w danej

  kwestii.

  W ramach danego systemu uprzedniego wydawania zezwoleń nie istnieją żadne

  szczegółowe przepisy UE dotyczące oceny przypadków, gdy badania wykonano w

  państwach, w których wykonywano takie  same lub podobne badania. Zgodnie z

  istniejącym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości

  12

   wymaga się, aby w takich

  przypadkach prawo krajowe przewidywało uproszczone procedury wydawania

  zezwoleń, które:

  • są już dostępne

  • mogą być ukończone w rozsądnym czasie, oraz

  • umożliwiają wniesienie sprzeciwu do sądu w przypadku odrzucenia.

  W szczególności organy krajowe nie są uprawnione do  żądania, gdy nie jest to

  konieczne, przeprowadzania analiz technicznych lub chemicznych lub badań

  laboratoryjnych, w przypadku gdy takie analizy i badania zostały już

                                                  

  12

   W szczególności wyrok Trybunału z dnia 5 lutego 2004 r., Komisja przeciwko Republice Francuskiej, sprawa

  24/00, [2004] Rec. I-00000. przeprowadzone w innym państwie członkowskim, a ich wyniki są dostępne dla

  zainteresowanych organów lub mogą być udostępnione na ich prośbę.  Ścisłe

  przestrzeganie powyższego obowiązku wymaga aktywnego podejścia ze strony

  organu krajowego, do którego złożono wniosek o wydanie zezwolenia dotyczącego

  produktu lub o uznanie, w tym kontekście, równoważności zaświadczenia wydanego

  przez organ zatwierdzający innego państwa członkowskiego. Ponadto takie aktywne

  podejście jest również wymagane, w odpowiednich przypadkach, po stronie organu

  zatwierdzającego innego państwa członkowskiego, a w tym względzie państwa

  członkowskie powinny dopilnować, aby właściwe organy zatwierdzające

  współpracowały ze sobą celem ułatwienia realizacji procedur służących uzyskiwaniu

  dostępu do krajowego rynku państwa członkowskiego przywozu

  13

  .

  6.1.3. Produkty wprowadzone do obrotu po raz pierwszy oraz produkty legalnie

  wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim

  W art. 2 ust. 16 i 17 CPR dokonano wyraźnego rozróżnienia między

  „udostępnianiem na rynku” a „wprowadzeniem do obrotu” wyrobów budowlanych.

  „Udostępnianie na rynku” oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu

  dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej,

  natomiast „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu

  budowlanego na rynku unijnym.

  Jeżeli chodzi o udostępnianie na rynku w państwie członkowskim produktów

  legalnie wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, w związku z

  brakiem unijnych środków harmonizujących, przepis krajowy zawierający wymóg,

  aby produkty przywożone podlegały takim samym badaniom, jak produkty

  wprowadzone po raz pierwszy do obrotu, oraz aby były uprzednio zatwierdzane, jest

  środkiem równoważnym z ograniczeniem ilościowym przywozu w rozumieniu art.

  34 TFUE

  14

  .

  Jeżeli chodzi o wprowadzenie do obrotu  po raz pierwszy w UE, zob. pkt 5.1

  powyżej.

  7. PROCEDURY OCENY ORAZ ŻĄDANIE INFORMACJI

  W przypadku gdy właściwy organ podda produkt ocenie w celu podjęcia lub odrzucenia

  decyzji administracyjnej, państwo członkowskie może zażądać od podmiotów gospodarczych

  odpowiednich informacji odnośnie cech danego produktu (art. 4 rozporządzenia). Jednak

  żądanie powinno pozostać proporcjonalne: nie powinno w zasadzie stanowić powtórzenia

  kontroli już przeprowadzonych w ramach innych procedur w tym samym lub w innym

  państwie członkowskim.

                                                 

  13

   Zob. wyrok Trybunału z dnia 10 listopada 2005 r., Komisja przeciwko Republice Portugalskiej, sprawa C-

  432/03, [2005] Zb.Orz. I-9665, pkt 46 & 47; sprawa 272/80 Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische

  Producten [1981] Rec. 3277, pkt 14, Brandsma, pkt 12, i sprawa C-400/96 Harpegnies, [1998] Rec. I-5121, pkt

  35.

  14

   Zob. sprawa C-14/02  Atral przeciwko Belgii, [2003] Rec. I-04431, pkt 62, oraz sprawa C-390/99  Canal

  Satélite Digital, [2002] Rec. I-607, pkt 12, 25 i 29. Państwa członkowskie nie mogą odrzucać certyfikatów lub sprawozdań z badań wydawanych

  przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną w odpowiedniej dziedzinie czynności z

  zakresu oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008, ze względów

  dotyczących kompetencji tej jednostki (art. 5 rozporządzenia).

   

  Aspekty zrównoważonego budownictwa w nowym rozporządzeniu dotyczącym wprowadzania na rynek EU wyrobów budowlanych (CPR)

  Numer: 

   XXV

  Parlament Europejski przyjął w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia br. stanowisko akceptujące kompromisowy tekst  postanowień rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG [załącznik 1 – polska wersja zaakceptowanego tekstu CPR]. Pozwala to na optymistyczne założenie, że kompromis ten równie szybko zostanie zaakceptowany przez Radę, co pozwoli na opublikowanie rozporządzenia w pierwszej połowie br.

      Zakres nowej regulacji obejmuje  ustalenie warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasad oznakowania CE na tych wyrobach. Rozporządzenie wykorzystuje w pełni dorobek dyrektywy w postaci ponad 500 norm zharmonizowanych, ponad 2000 wydanych Europejskich Aprobat Technicznych (ETA) oraz blisko 2000 norm pomocniczych, określających wspólne europejskie metody badań, obliczeń i klasyfikacji.

  Rozporządzenie zakłada, że producenci będą się posługiwać wyłącznie właściwościami użytkowymi wyznaczonymi na podstawie wspólnych, europejskich metod, czyli nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE w przypadku kiedy istnieje norma hEN wyrobu lub kiedy wyrób jest zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną, zastępującą w nowym  systemie ETA.

  Nowe elementy w stosunku do dyrektywy to dostosowanie postanowień rozporządzenia 
  do zróżnicowanych warunków wprowadzania wyrobów na rynek poprzez uregulowanie kwestii jednostkowego stosowania, produkcji na skalę mniejszą niż przemysłowa, określenie warunków stosowania procedur uproszczonych, w tym ułatwień przewidzianych dla mikro-przedsiębiorstw.

  Najbardziej znaczące jest jednak zwiększenie zakresu wymagań, które dotyczą wyrobów budowlanych w wyniku wprowadzenia do oceny aspektów zrównoważonego budownictwa. Już pierwszy punkt preambuły do rozporządzenia rozwinięto dodając do zakresu wymagań przepisów dotyczących obiektów budowlanych, które należy uwzględnić nowy element : brak szkodliwego wpływu na środowisko. Przekłada się to na nowe zapisy wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych, zwracające uwagę na nowy cel nadrzędny jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo osób mających kontakt z obiektami budowlanymi przy uwzględnieniu całego okresu ich użytkowania.

  Z tego kontekstu wynikają nowe zapisy Wymagania Podstawowego nr 3: Higiena, zdrowie 
  i środowisko zwracające uwagę na konieczność oceny obiektów budowlanych pod tym kątem w ciągu ich całego cyklu życia, bezpieczeństwa pracowników w trakcie budowy, rozbiórki i użytkowania oraz uwzględnienia nie tylko wpływu obiektów na jakość środowiska ale także na klimat.

  W Wymaganiu Podstawowym nr 6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Parlament Europejski wprowadził dodatkowe wymaganie, stwierdzające, że obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki.

  Najbardziej widoczną różnicą  jest wprowadzenie w rozporządzeniu nowego Wymagania Podstawowego nr 7: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w brzmieniu:

  W rozporządzeniu wskazuje się, że do przeprowadzenia oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu obiektów budowlanych na środowisko należy, w miarę możliwości stosować deklaracje środowiskowe wyrobów. Obecnie wydawane są one na podstawie norm ISO serii 14020, lecz w Komitecie Technicznym CEN/TC 350 finalizowane są już prace nad wdrożeniem EPD do systemu norm europejskich. Wyniki prac Komitetu Technicznego CEN/TC 350 Zrównoważone budownictwo będą wykorzystywane w dokumentowaniu wielu nowych wymagań rozporządzenia.

  Istotne znaczenie będą miały także wyniki prac licznych komitetów technicznych opracowujących normy zharmonizowane wyrobów, do których kierowane są obecnie zmienione mandaty Komisji Europejskiej, wymagające uwzględnienia oceny zawartości substancji niebezpiecznych. Wspólne, europejskie metody badań i oznaczeń substancji niebezpiecznych opracowane przez Komitet Techniczny CEN/TC 351 będą teraz sukcesywnie wprowadzane do zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Pozwoli to na umieszczenie informacji o zawartości substancji niebezpiecznych jako integralnej części dotychczas deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu, towarzyszących oznakowaniu CE.

  Rozporządzenie w wersji przyjętej przez Parlament Europejski wskazuje, że w celu zwiększenia możliwości rozwoju zrównoważonego budownictwa oraz ułatwienia rozwoju wyrobów przyjaznych dla środowiska deklaracji właściwości użytkowych powinny towarzyszyć informacje o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobie budowlanym. […] Informacje te powinny być udostępniane w tym samym czasie i w takiej samej formie co deklaracja właściwości użytkowych, tak aby dotarły one do wszystkich potencjalnych użytkowników wyrobów budowlanych.

  Nowe przepisy stanowią najtrudniejsze wyzwanie dla stosujących wyroby, bo to na nich spoczywa obowiązek takiego doboru deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów aby zapewnić spełnienie przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących w miejscu wznoszenia obiektów budowlanych. W celu ułatwienia pozyskiwania informacji o przepisach państw członkowskich odnoszących się do obiektów budowlanych rozporządzenie przewiduje powołanie sieci krajowych punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych, których zadaniem będzie: dostarczanie informacji na temat przepisów mających zastosowanie w przypadku wbudowania, montażu lub instalacji określonego typu wyrobu budowlanego.

  Liczba nowych elementów wprowadzonych przez rozporządzenie do oceny wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE oraz nowe obowiązki nałożone na wszystkich uczestników rynku wyrobów budowlanych wskazująca potrzebę intensywnych przygotowań do jego stosowania. Przeznaczono na te działania  stosunkowo długi okres vacatio legis, bowiem proponuje się aby rozporządzenie zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Powinno to pozwolić na wyznaczenie  jednostek uczestniczących w ocenie wyrobów i ich organizacji, na powołanie punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych, wprowadzenie sprawnych mechanizmów kontroli rynku oraz upowszechnienie informacji o nowych przepisach, również poprzez szkolenia i seminaria.

   

   

   

   

   

   

   

 •  NOWE ROZPORZĄDZENIE - CPR

  Rozporządzenie CPR  już weszło w życie. Jednak art. 3-28, art. 36-38,

  art. 56-63, art. 65 i 66 oraz załączniki I, II, III i V będą miały zastosowanie dopiero od dnia 1

  lipca 2013 r. W każdym przypadku wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z

  CPD przed dniem 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z CPR.

  2.1. Okres przejściowy (do dnia 1 lipca 2013 r.)

  Wszystkie artykuły części normatywnej nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów

  budowlanych (tj. wszystkie przepisy z wyjątkiem definicji i artykułów koniecznych

  do wdrożenia nowych ram prawnych, na przykład dotyczących notyfikacji, stałego

  komitetu itp.) będą mieć zastosowanie dopiero od dnia 1 lipca 2013 r.

  2.2. Po dniu 1 lipca 2013 r.

  Celem CPR jest wprowadzenie zakazu  stosowania sprzecznych krajowych

  oznakowań deklaracji właściwości użytkowych oraz zagwarantowanie,  że każdy

  wyrób z oznakowaniem CE jest swobodnie dopuszczony do obrotu na terenie EOG

  bez dalszych badań.

  Po dniu 1 lipca 2013 r. istniejące ramy prawne zostaną wzmocnione i uproszczone

  poprzez wejście w życie przepisów dotyczących:

  • podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (art. 3);

  • deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania CE (art. 4 – 10);

  • obowiązków podmiotów gospodarczych (art. 11 – 16);

  • zharmonizowanych specyfikacji technicznych (art. 17 – 28);

  • procedur uproszczonych (art. 36 – 38);

  • nadzoru rynku i procedur ochronnych (art. 56 – 59);

  • aktów delegowanych (art. 60 – 63); oraz

  • załączników I, II, III i V.

                                                 

  4

   Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

  wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, Dz.U. L

  40 z 11.2.1989, s.12. Zmieniona dyrektywą Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., Dz.U. L 220 z 30.8.1993,

  s. 1-22 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r.,

  Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s.1.

  5

   Zob. przypis 3 powyżej. Jeżeli chodzi o realizację zasady wzajemnego uznawania oraz wdrażanie rozporządzenia w

  sprawie wzajemnego uznawania, ani wyżej wspomniany okres przejściowy ani nowe ramy

  prawne po dniu 1 lipca 2013 r. nie powodują żadnej zmiany ogólnej sytuacji opisanej w

  niniejszych wytycznych.

  Nowy instrument ustawodawczy w większym stopniu objaśnia koncepcję i zastosowanie

  oznakowania CE oraz wprowadza procedury uproszczone, co przyczyni się do ograniczenia

  kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP. Poprzez nałożenie

  nowych, bardziej restrykcyjnych kryteriów wyznaczania w odniesieniu do jednostek

  zajmujących się oceną i weryfikacją wyrobów budowlanych CPR przyczynia się również do

  zwiększenia wiarygodności i niezawodności całego systemu.

  3. KTÓRE WYROBY BUDOWLANE PODLEGAJĄ ZASADZIE

  WZAJEMNEGO UZNAWANIA?

  Jako że wszystkie wyroby budowlane mogą być oznakowane CE zarówno na mocy CPD, jak

  i na mocy CPR, czynnikiem istotnym dla ustalenia, czy dany wyrób budowlany podlega

  zasadzie wzajemnego uznawania, jest obecność lub brak oznakowania CE. Zasadzie tej oraz

  jej proceduralnym konsekwencjom podlegają jedynie te wyroby, na których nie umieszczono

  oznakowania CE. Kwestie związane z wyrobami budowlanymi oznakowanymi CE należy

  rozstrzygać zgodnie z przepisami CPD lub, po dniu 1 lipca 2013 r., CPR.

  4. SWOBODNY OBRÓT WYROBAMI OZNAKOWANYMI CE

  4.1. Sytuacja wynikająca z CPD

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 CPD musi istnieć możliwość stosowania wyrobów, na których

  umieszczone jest oznakowanie CE (wskazujące,  że dany wyrób spełnia wymogi

  zharmonizowanej normy), na terenie całej UE bez jakichkolwiek dodatkowych

  badań bądź wymogów.

  Celem norm przewidzianych w ramach CPD jest zapewnienie zharmonizowanych

  metod i kryteriów oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, w

  przeciwieństwie do harmonizowania samych wyrobów lub wyznaczania wymogów

  dotyczących ich właściwości użytkowych. W odróżnieniu od innych dyrektyw

  dotyczących harmonizacji, zgodnie z CPD kwestię zgodności wyrobu budowlanego

  ze zharmonizowaną normą należy rozumieć tak,  że właściwości użytkowe wyrobu

  należy oceniać zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w tej

  zharmonizowanej normie (poprzez ich zastosowanie). Zgodności wyrobu

  budowlanego ze zharmonizowaną normą nie można zatem interpretować jako

  założenia zgodności z wszelkimi wymogami prawnymi odnoszącymi się do użycia

  wyrobu. Wyrobu budowlanego nie można też uznać za nadający się do

  wykorzystania jedynie z powodu jego zgodności ze zharmonizowaną normą,

  ponieważ przydatność do wykorzystania należy ustalać poprzez zbadanie

  właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do dokładnie tych samych

  wymogów prawnych, które mogą się różnić w zależności od każdego konkretnego

  zastosowania (jak wskazano w motywach dziewiątym i dziesiątym dyrektywy).

  Mimo to niektóre państwa członkowskie w dalszym ciągu wymagają stosowania

  oznakowań krajowych oprócz oznakowania CE, co jest sprzeczne z podstawowym założeniem wolnego rynku przewidzianym w CPD. Liczne skargi kierowane do

  służb Komisji wskazują,  że państwa takie, zamiast podejmować konieczne kroki

  służące uwzględnieniu ich istniejących wymogów w kontekście europejskich

  procesów ujednolicania, stosują krajowe zestawy specyfikacji technicznych, które

  można uznać za obowiązkowe. Instrumenty te czasami wprowadzają bardzo

  uciążliwe zezwolenia  ex-ante lub szczegółowe krajowe zezwolenia dotyczące

  efektywnego dostępu do rynku w przypadku wyrobów budowlanych opatrzonych już

  oznakowaniem CE. Dodatkowe wymogi dotyczące tych wyrobów wprowadzono

  zatem nie poprzez zharmonizowane normy  europejskie, ale poprzez wspomniane

  systemy krajowe, co stwarza znaczne przeszkody w swobodnym obrocie wyrobami

  oznakowanymi CE.

  Państwa członkowskie mogą zapewniać bezpieczeństwo obiektów budowlanych w

  ramach i przy użyciu systemu zharmonizowanego ustanowionego na mocy CPD oraz

  zharmonizowanych norm wynikających z dyrektywy, nie uciekając się do

  dodatkowych mechanizmów krajowych służących określaniu wymogów

  dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

  4.2. Sytuacja wynikająca z CPR

  Od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z art. 8 ust. 2 CPR, producenci, umieszczając bądź

  umieściwszy oznakowanie CE, wskazują,  że biorą odpowiedzialność za zgodność

  danego wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz

  zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami określonymi w CPR oraz innymi

  stosownymi aktami prawnymi UE dotyczącymi harmonizacji przewidującymi

  umieszczanie takiego oznakowania. Na mocy CPR należy zatem spodziewać się

  umocnienia roli oznakowania CE jako jedynego oznakowania  świadczącego o

  zgodności danego wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami

  użytkowymi oraz o zgodności z wymogami obowiązującymi na mocy prawodawstwa

  UE dotyczącego harmonizacji.

  W art. 56-59 CPR ustanawia się nadzór rynku i procedury ochronne w przypadku,

  gdy wyrób budowlany nie jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu,

  stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub nie spełnia wymogów

  formalnych.

  Jeżeli państwo członkowskie przeznaczenia miałoby uzasadnione powody, aby

  zastosować zakaz bądź ograniczenie w zakresie wprowadzenia wyrobów

  budowlanych do obrotu na swoim terytorium, nawet w przypadku, gdy są one

  legalnie wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, organy krajowe

  mogą powołać się na art. 36 TFUE. W artykule tym wymienia się powody, którymi

  państwa członkowskie mogą uzasadniać środki krajowe zakłócające transgraniczną

  wymianę handlową, a wśród powodów tych jest między innymi ochrona zdrowia i

  życia ludzi i zwierząt lub ochrona roślin. Trybunał Sprawiedliwości  ściśle

  interpretuje wykaz odstępstw przewidzianych w art. 36 TFUE, z których wszystkie

  odnoszą się do kwestii pozagospodarczych. Ponadto wszystkie  środki muszą być

  zgodne z zasadą proporcjonalności i nie mogą „stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami

  członkowskimi”

  6

  .

  W każdym razie uzasadnienie  środków przyjętych na mocy art. 36 TFUE jest

  obowiązkiem państwa członkowskiego, a nie podmiotu gospodarczego.

  5. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA (WE) NR

  764/2008

  Rozporządzenie ma zastosowanie do decyzji administracyjnych skierowanych do podmiotów

  gospodarczych na podstawie przepisu technicznego w odniesieniu do jakichkolwiek

  niezharmonizowanych produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie

  członkowskim, w przypadku gdy decyzja taka będzie miała jeden z następujących

  bezpośrednich lub pośrednich skutków: zakaz wprowadzania do obrotu, modyfikacja,

  przeprowadzenie dodatkowych badań lub wycofanie produktu z obrotu (art. 2 ust. 1). Każdy

  organ mający zamiar podjąć taką decyzję musi spełnić wymogi proceduralne określone w

  rozporządzeniu.

  Rozporządzenie będzie miało zastosowanie w przypadku spełnienia wszystkich następujących

  warunków:

  5.1. (Planowana) decyzja administracyjna musi dotyczyć produktu wprowadzonego

  legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim

  Zasada wzajemnego uznawania ma  zastosowanie w przypadku, gdy produkt

  wprowadzony legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim, bez względu na

  pochodzenie (UE lub przywóz z państw trzecich), jest wprowadzany do obrotu w

  innym państwie członkowskim. Zgodnie z tą zasadą państwo członkowskie nie może

  zasadniczo zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały

  wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeżeli te

  produkty zostały wytworzone zgodnie z innymi przepisami technicznymi.

  Rozporządzenie reguluje zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne przypadki odmowy

  wzajemnego uznania. Każde państwo członkowskie mające zamiar zakazać dostępu

  do swojego rynku powinno zatem stosować się do procedury określonej w art. 6.

  Produkty, które nie były uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium UE, nie

  mieszczą się w zakresie rozporządzenia. Będą one musiały być zgodne z przepisami

  technicznymi obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym są

  wprowadzane do obrotu po raz pierwszy w UE.

  5.2. (Planowana) decyzja administracyjna musi dotyczyć produktu

  niepodlegającego zharmonizowanemu prawu UE

  Rozporządzenie funkcjonuje w obszarze niezharmonizowanym w odniesieniu do

  produktów, w przypadku których brak jest harmonizacji przepisów na szczeblu UE

  lub w odniesieniu do ich aspektów nieobjętych częściową harmonizacją (jeżeli

  chodzi o wyroby budowlane, zob. pkt 3 powyżej).

                                                  

  6

   Sprawa 34/79  Henn and Darby, [1979] Rec. 3795, pkt 21, oraz sprawy połączone C-1/90 i C-176/90

  Aragonesa de Publicidad Exterior and Publivía, [1991] Rec. I-4151, pkt 20. 5.3. (Planowana) decyzja administracyjna musi być skierowana do podmiotu

  gospodarczego

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenie ma zastosowanie do decyzji administracyjnych

  skierowanych do podmiotów gospodarczych, podjętych bądź planowanych, na

  podstawie „przepisu technicznego”,  w odniesieniu do wyrobów budowlanych

  wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, w przypadku

  gdy decyzja taka ma jeden z następujących bezpośrednich lub pośrednich skutków:

  zakaz wprowadzania do obrotu, modyfikacja, przeprowadzenie dodatkowych badań

  lub wycofanie produktu z obrotu, które są opisane w pkt 5.5.

  Zakres zastosowania rozporządzenia nie obejmuje  żadnej ograniczającej decyzji

  podjętej przez organ krajowy i skierowanej do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub

  prawnej niebędącej podmiotem gospodarczym.  Zgodnie z art. 2 ust. 18 CPR

  podmiotem gospodarczym jest w zasadzie każda osoba w łańcuchu dostaw danego

  produktu: producent, jego upoważniony przedstawiciel, importer bądź dystrybutor.

  Tym samym, nie naruszając art. 36 TFUE, decyzje ograniczające podjęte przez

  właściwe organy krajowe i skierowane do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej

  niebędącej podmiotem gospodarczym nie podlegają rozporządzeniu w sprawie

  wzajemnego uznawania.

  5.4. (Planowana) decyzja administracyjna musi się opierać na przepisie technicznym

  Rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania ma zastosowanie do

  (planowanych) decyzji administracyjnych podjętych na podstawie „przepisu

  technicznego” (art. 2 ust. 2).

  Zgodnie z rozporządzeniem przepis techniczny oznacza dowolny przepis ustawy,

  rozporządzenia lub inny przepis administracyjny państwa członkowskiego:

  (a) który zakazuje wprowadzania do  obrotu na jego terytorium produktów

  wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim lub z

  którym zgodność jest obowiązkowa, w przypadku gdy produkt jest

  wprowadzany do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, w którym

  podejmuje się decyzję administracyjną lub w którym taka decyzja ma zostać

  podjęta, oraz

  (b) który określa:

  • wymagane cechy danego produktu lub typu produktu, takie jak poziom jakości,

  właściwości użytkowe lub bezpieczeństwo bądź rozmiar, w tym wymagania

  dotyczące nazwy, pod jaką jest sprzedawany, terminologii, symboli, badań i

  metod badania, opakowania, oznakowania lub etykietowania; lub

  • określa inne wymagania dotyczące produktu lub typu produktu służące

  ochronie konsumentów lub środowiska i wpływające na cykl życia produktu po

  wprowadzeniu go do obrotu, takie jak warunki użytkowania, recykling,

  ponowne użycie lub usuwanie, w przypadku gdy takie warunki mogą mieć

  istotny wpływ na skład, charakter lub wprowadzenie wyrobu budowlanego do

  obrotu. 5.5. (Planowana) decyzja administracyjna musi mieć jeden z przedstawionych

  poniżej bezpośrednich lub pośrednich skutków:

  (a) zakaz wprowadzania do obrotu danego produktu lub typu produktu;

  (b) modyfikacja lub przeprowadzenie dodatkowych badań tego produktu lub typu

  produktu, zanim będzie on mógł zostać wprowadzony do obrotu lub utrzymany

  na rynku;

  (c) wycofanie tego produktu lub typu produktu z rynku.

  Każda taka (planowana) decyzja musi zostać podjęta zgodnie z art. 2 ust. 1

  rozporządzenia.

  Dodatkowo w  świetle komunikatu wyjaśniającego Komisji w sprawie praktycznego

  zastosowania zasady wzajemnego uznawania

  7

   wzywa się państwo członkowskie do

  wprowadzenia do krajowych projektów przepisów technicznych klauzul o wzajemnym

  uznawaniu dotyczących produktów, które zostały legalnie wyprodukowane lub wprowadzone

  do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji bądź legalnie

  wyprodukowane w państwie EFTA będącym umawiającą się stroną Porozumienia EOG.

  6. PROCEDURY UPRZEDNIEGO WYDAWANIA ZEZWOLEŃ

  Podmioty gospodarcze, które uprzednio wprowadzały legalnie do obrotu swoje produkty w

  państwie członkowskim, w którym nałożono inne wymogi techniczne lub w którym nie ma

  żadnych wymogów, mogą mieć trudności, starając się wprowadzić swoje produkty w

  państwach członkowskich, które stosują bardziej rygorystyczne kontrole.

  Trybunał Sprawiedliwości ustalił

  8

  ,  że w związku z brakiem w pełni zharmonizowanych

  przepisów na poziomie UE to państwa członkowskie decydują o tym, na jakim poziomie chcą

  zapewnić bezpieczeństwo na swoim terytorium, uwzględniając jednocześnie wymogi w

  zakresie swobodnego przepływu towarów na obszarze UE

  9

  .

  Trybunał Sprawiedliwości stwierdził również, iż skoro stopień ochrony może różnić się w

  zależności od państwa członkowskiego, państwa członkowskie muszą mieć margines

  uznaniowości i w konsekwencji fakt,  że jedno państwo członkowskie nakłada mniej

                                                 

  7

   „Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie ułatwiania dostępu produktom do rynków innych państw

  członkowskich: praktyczne zastosowanie zasady wzajemnego uznawania (2003/C 265/02) (Tekst mający

  znaczenie dla EOG)”, Dz.U. C 265/2 z 4.11.2003, s. 2-16. W  komunikacie tym proponuje się cztery

  standardowe, modelowe klauzule o wzajemnym uznawaniu, spośród których państwa członkowskie mogą

  wybierać.

  8

   Wyrok Trybunału (wielkiej izby) z dnia 10 lutego 2009 r., Komisja przeciwko Republice Włoskiej, sprawa

  110/05, [2009] Zb.Orz. I-519.

  9

   Sprawa 50/83 Komisja przeciwko Włochom [1984] Rec. 1633, pkt 12 oraz, przez analogię, sprawa C-131/93

  Komisja przeciwko Niemcom [1994] Rec. I-3303, pkt 16. rygorystyczne przepisy niż inne państwo członkowskie nie oznacza,  że przepisy w tym

  drugim państwie członkowskim są nieproporcjonalne

  10

  .

  Dlatego też prawodawstwo UE w zasadzie nie uniemożliwia państwom członkowskim

  wprowadzania odpowiednich  środków, jeżeli uznają,  że kontrola lub ograniczenie

  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych są konieczne. Państwa członkowskie

  zazwyczaj ustanawiają takie środki w drodze procedur uprzedniego wydawania zezwoleń,

  zgodnie z którymi zanim produkt może być wprowadzony do obrotu w danym państwie

  członkowskim, właściwy organ tego państwa członkowskiego powinien wydać formalne

  zezwolenie w odpowiedzi na wniosek.

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie jednak orzekał

  11

  ,  że wszelkie przepisy

  krajowe, które uzależniają wprowadzenie produktów do obrotu od procedury uprzedniego

  wydawania zezwoleń, ograniczają swobodny przepływ towarów i w rzeczywistości stanowią

  środek równoważny z ograniczeniem ilościowym przywozu w rozumieniu art. 34 TFUE. Aby

  takie przepisy krajowe były uzasadnione, muszą być ujęte w jednym z wyłączeń

  przewidzianych w art. 36 TFUE lub w jednym z nadrzędnych wymogów uznanych w

  orzecznictwie Trybunału, a w obu tych przypadkach muszą być odpowiednie do osiągnięcia

  tego celu i nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia (motyw 11

  rozporządzenia).

  Trybunał Sprawiedliwości określił również szereg warunków, przy spełnieniu których

  procedura uprzedniego wydawania zezwoleń może być uzasadniona:

  • musi się ona opierać się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych kryteriach

  znanych z góry zainteresowanym przedsiębiorstwom po to, by ograniczyć

  korzystanie przez krajowe organy z uprawnień dyskrecjonalnych, tak aby nie

  były one stosowane w sposób arbitralny;

  • nie powinna stanowić powtórzenia kontroli już przeprowadzonych w ramach

  innych procedur w tym samym lub w innym państwie członkowskim;

  • uprzednie wydawanie zezwoleń będzie niezbędne tylko w sytuacjach, w których

  uważa się,  że kolejna kontrola zostałaby przeprowadzona za późno, aby mogła

  być rzeczywiście skuteczna i aby umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu;

  • w odniesieniu do kosztów i czasu trwania związanych z procedurą nie powinna

  ona zniechęcać zainteresowanych podmiotów do realizacji ich planów

  biznesowych.

                                                  

  10

   W szczególności zob. wyrok Trybunału z dnia 5 lutego 2004 r., Komisja przeciwko Republice Francuskiej,

  sprawa 24/00, [2004] Rec. I-00000, pkt 65 oraz, przez analogię, sprawa C-262/02 Komisja przeciwko Francji,

  [2004] Zb.Orz. I-6569, pkt 37, i sprawa C-141/07 Komisja przeciwko Niemcom, [2008] Zb.Orz. I-0000, pkt 51.

  11

   Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2002 r., Canal Satélite Digital SL, sprawa C-390/99,

  [2002] Rec. I-607, pkt 43; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2005 r., Komisja przeciwko

  Republice Portugalskiej, sprawa C-432/03, [2005] Zb.Orz. I-9665, pkt 52; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z

  dnia 15 lipca 2004 r., Nicolas Schroeiber, C-443/02, [2004] All ER (D) 276 (lip), pkt 49-50. 6.1.1. Czy uprzednie wydawanie zezwoleń jest przepisem technicznym?

  Obowiązek złożenia wniosku o wydanie uprzedniej zgody na wprowadzenie do

  obrotu wyrobów budowlanych w państwie członkowskim nie wchodzi w zakres

  zastosowania rozporządzenia (motyw 12 rozporządzenia). Taki obowiązek nie

  stanowi sam w sobie przepisu technicznego w rozumieniu rozporządzenia, gdyż nie

  określa wymaganych cech wyrobów budowlanych lub ich typów. Stąd każda decyzja

  o wykluczeniu lub usunięciu wyrobów budowlanych z rynku wyłącznie dlatego, że

  uprzednio nie wydano względem nich zezwolenia, nie stanowi decyzji, do której

  rozporządzenie ma zastosowanie.

  Jednak w przypadku gdy złożono wniosek o obowiązkowe uprzednie wydanie

  zezwolenia dotyczącego danego produktu, wszelkie planowane decyzje o odrzuceniu

  tego wniosku na postawie przepisu technicznego należy podejmować zgodnie z

  rozporządzeniem, tak aby wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony proceduralnej

  przewidzianej w rozporządzeniu.

  6.1.2. Procedury uprzedniego wydawania zezwoleń a produkty przebadane już w innych

  państwach członkowskich

  Wymogów przeprowadzania ocen zgodności w ustalony sposób określony w

  prawodawstwie krajowym nie należy uznawać za przepis techniczny, ale za

  procedurę uprzedniego wydawania zezwoleń w rozumieniu motywów 11 i 12

  rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania.

  Oczywiste jest,  że w ramach takiej procedury uprzedniego wydawania zezwoleń

  należy zastosować przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia. Przepisy te

  mogą obejmować badania, weryfikacje oraz inne oceny techniczne przeprowadzane

  przez laboratoria badawcze, które z kolei powinny przekazywać  właściwemu

  organowi administracji krajowej elementy konieczne do podjęcia decyzji w danej

  kwestii.

  W ramach danego systemu uprzedniego wydawania zezwoleń nie istnieją żadne

  szczegółowe przepisy UE dotyczące oceny przypadków, gdy badania wykonano w

  państwach, w których wykonywano takie  same lub podobne badania. Zgodnie z

  istniejącym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości

  12

   wymaga się, aby w takich

  przypadkach prawo krajowe przewidywało uproszczone procedury wydawania

  zezwoleń, które:

  • są już dostępne

  • mogą być ukończone w rozsądnym czasie, oraz

  • umożliwiają wniesienie sprzeciwu do sądu w przypadku odrzucenia.

  W szczególności organy krajowe nie są uprawnione do  żądania, gdy nie jest to

  konieczne, przeprowadzania analiz technicznych lub chemicznych lub badań

  laboratoryjnych, w przypadku gdy takie analizy i badania zostały już

                                                  

  12

   W szczególności wyrok Trybunału z dnia 5 lutego 2004 r., Komisja przeciwko Republice Francuskiej, sprawa

  24/00, [2004] Rec. I-00000. przeprowadzone w innym państwie członkowskim, a ich wyniki są dostępne dla

  zainteresowanych organów lub mogą być udostępnione na ich prośbę.  Ścisłe

  przestrzeganie powyższego obowiązku wymaga aktywnego podejścia ze strony

  organu krajowego, do którego złożono wniosek o wydanie zezwolenia dotyczącego

  produktu lub o uznanie, w tym kontekście, równoważności zaświadczenia wydanego

  przez organ zatwierdzający innego państwa członkowskiego. Ponadto takie aktywne

  podejście jest również wymagane, w odpowiednich przypadkach, po stronie organu

  zatwierdzającego innego państwa członkowskiego, a w tym względzie państwa

  członkowskie powinny dopilnować, aby właściwe organy zatwierdzające

  współpracowały ze sobą celem ułatwienia realizacji procedur służących uzyskiwaniu

  dostępu do krajowego rynku państwa członkowskiego przywozu

  13

  .

  6.1.3. Produkty wprowadzone do obrotu po raz pierwszy oraz produkty legalnie

  wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim

  W art. 2 ust. 16 i 17 CPR dokonano wyraźnego rozróżnienia między

  „udostępnianiem na rynku” a „wprowadzeniem do obrotu” wyrobów budowlanych.

  „Udostępnianie na rynku” oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu

  dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej,

  natomiast „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu

  budowlanego na rynku unijnym.

  Jeżeli chodzi o udostępnianie na rynku w państwie członkowskim produktów

  legalnie wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, w związku z

  brakiem unijnych środków harmonizujących, przepis krajowy zawierający wymóg,

  aby produkty przywożone podlegały takim samym badaniom, jak produkty

  wprowadzone po raz pierwszy do obrotu, oraz aby były uprzednio zatwierdzane, jest

  środkiem równoważnym z ograniczeniem ilościowym przywozu w rozumieniu art.

  34 TFUE

  14

  .

  Jeżeli chodzi o wprowadzenie do obrotu  po raz pierwszy w UE, zob. pkt 5.1

  powyżej.

  7. PROCEDURY OCENY ORAZ ŻĄDANIE INFORMACJI

  W przypadku gdy właściwy organ podda produkt ocenie w celu podjęcia lub odrzucenia

  decyzji administracyjnej, państwo członkowskie może zażądać od podmiotów gospodarczych

  odpowiednich informacji odnośnie cech danego produktu (art. 4 rozporządzenia). Jednak

  żądanie powinno pozostać proporcjonalne: nie powinno w zasadzie stanowić powtórzenia

  kontroli już przeprowadzonych w ramach innych procedur w tym samym lub w innym

  państwie członkowskim.

                                                 

  13

   Zob. wyrok Trybunału z dnia 10 listopada 2005 r., Komisja przeciwko Republice Portugalskiej, sprawa C-

  432/03, [2005] Zb.Orz. I-9665, pkt 46 & 47; sprawa 272/80 Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische

  Producten [1981] Rec. 3277, pkt 14, Brandsma, pkt 12, i sprawa C-400/96 Harpegnies, [1998] Rec. I-5121, pkt

  35.

  14

   Zob. sprawa C-14/02  Atral przeciwko Belgii, [2003] Rec. I-04431, pkt 62, oraz sprawa C-390/99  Canal

  Satélite Digital, [2002] Rec. I-607, pkt 12, 25 i 29. Państwa członkowskie nie mogą odrzucać certyfikatów lub sprawozdań z badań wydawanych

  przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną w odpowiedniej dziedzinie czynności z

  zakresu oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008, ze względów

  dotyczących kompetencji tej jednostki (art. 5 rozporządzenia).

   

  Aspekty zrównoważonego budownictwa w nowym rozporządzeniu dotyczącym wprowadzania na rynek EU wyrobów budowlanych (CPR)

  Numer: 

   XXV

  Parlament Europejski przyjął w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia br. stanowisko akceptujące kompromisowy tekst  postanowień rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG [załącznik 1 – polska wersja zaakceptowanego tekstu CPR]. Pozwala to na optymistyczne założenie, że kompromis ten równie szybko zostanie zaakceptowany przez Radę, co pozwoli na opublikowanie rozporządzenia w pierwszej połowie br.

      Zakres nowej regulacji obejmuje  ustalenie warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasad oznakowania CE na tych wyrobach. Rozporządzenie wykorzystuje w pełni dorobek dyrektywy w postaci ponad 500 norm zharmonizowanych, ponad 2000 wydanych Europejskich Aprobat Technicznych (ETA) oraz blisko 2000 norm pomocniczych, określających wspólne europejskie metody badań, obliczeń i klasyfikacji.

  Rozporządzenie zakłada, że producenci będą się posługiwać wyłącznie właściwościami użytkowymi wyznaczonymi na podstawie wspólnych, europejskich metod, czyli nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE w przypadku kiedy istnieje norma hEN wyrobu lub kiedy wyrób jest zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną, zastępującą w nowym  systemie ETA.

  Nowe elementy w stosunku do dyrektywy to dostosowanie postanowień rozporządzenia 
  do zróżnicowanych warunków wprowadzania wyrobów na rynek poprzez uregulowanie kwestii jednostkowego stosowania, produkcji na skalę mniejszą niż przemysłowa, określenie warunków stosowania procedur uproszczonych, w tym ułatwień przewidzianych dla mikro-przedsiębiorstw.

  Najbardziej znaczące jest jednak zwiększenie zakresu wymagań, które dotyczą wyrobów budowlanych w wyniku wprowadzenia do oceny aspektów zrównoważonego budownictwa. Już pierwszy punkt preambuły do rozporządzenia rozwinięto dodając do zakresu wymagań przepisów dotyczących obiektów budowlanych, które należy uwzględnić nowy element : brak szkodliwego wpływu na środowisko. Przekłada się to na nowe zapisy wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych, zwracające uwagę na nowy cel nadrzędny jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo osób mających kontakt z obiektami budowlanymi przy uwzględnieniu całego okresu ich użytkowania.

  Z tego kontekstu wynikają nowe zapisy Wymagania Podstawowego nr 3: Higiena, zdrowie 
  i środowisko zwracające uwagę na konieczność oceny obiektów budowlanych pod tym kątem w ciągu ich całego cyklu życia, bezpieczeństwa pracowników w trakcie budowy, rozbiórki i użytkowania oraz uwzględnienia nie tylko wpływu obiektów na jakość środowiska ale także na klimat.

  W Wymaganiu Podstawowym nr 6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Parlament Europejski wprowadził dodatkowe wymaganie, stwierdzające, że obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki.

  Najbardziej widoczną różnicą  jest wprowadzenie w rozporządzeniu nowego Wymagania Podstawowego nr 7: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w brzmieniu:

  W rozporządzeniu wskazuje się, że do przeprowadzenia oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu obiektów budowlanych na środowisko należy, w miarę możliwości stosować deklaracje środowiskowe wyrobów. Obecnie wydawane są one na podstawie norm ISO serii 14020, lecz w Komitecie Technicznym CEN/TC 350 finalizowane są już prace nad wdrożeniem EPD do systemu norm europejskich. Wyniki prac Komitetu Technicznego CEN/TC 350 Zrównoważone budownictwo będą wykorzystywane w dokumentowaniu wielu nowych wymagań rozporządzenia.

  Istotne znaczenie będą miały także wyniki prac licznych komitetów technicznych opracowujących normy zharmonizowane wyrobów, do których kierowane są obecnie zmienione mandaty Komisji Europejskiej, wymagające uwzględnienia oceny zawartości substancji niebezpiecznych. Wspólne, europejskie metody badań i oznaczeń substancji niebezpiecznych opracowane przez Komitet Techniczny CEN/TC 351 będą teraz sukcesywnie wprowadzane do zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Pozwoli to na umieszczenie informacji o zawartości substancji niebezpiecznych jako integralnej części dotychczas deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu, towarzyszących oznakowaniu CE.

  Rozporządzenie w wersji przyjętej przez Parlament Europejski wskazuje, że w celu zwiększenia możliwości rozwoju zrównoważonego budownictwa oraz ułatwienia rozwoju wyrobów przyjaznych dla środowiska deklaracji właściwości użytkowych powinny towarzyszyć informacje o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobie budowlanym. […] Informacje te powinny być udostępniane w tym samym czasie i w takiej samej formie co deklaracja właściwości użytkowych, tak aby dotarły one do wszystkich potencjalnych użytkowników wyrobów budowlanych.

  Nowe przepisy stanowią najtrudniejsze wyzwanie dla stosujących wyroby, bo to na nich spoczywa obowiązek takiego doboru deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów aby zapewnić spełnienie przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących w miejscu wznoszenia obiektów budowlanych. W celu ułatwienia pozyskiwania informacji o przepisach państw członkowskich odnoszących się do obiektów budowlanych rozporządzenie przewiduje powołanie sieci krajowych punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych, których zadaniem będzie: dostarczanie informacji na temat przepisów mających zastosowanie w przypadku wbudowania, montażu lub instalacji określonego typu wyrobu budowlanego.

  Liczba nowych elementów wprowadzonych przez rozporządzenie do oceny wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE oraz nowe obowiązki nałożone na wszystkich uczestników rynku wyrobów budowlanych wskazująca potrzebę intensywnych przygotowań do jego stosowania. Przeznaczono na te działania  stosunkowo długi okres vacatio legis, bowiem proponuje się aby rozporządzenie zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Powinno to pozwolić na wyznaczenie  jednostek uczestniczących w ocenie wyrobów i ich organizacji, na powołanie punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych, wprowadzenie sprawnych mechanizmów kontroli rynku oraz upowszechnienie informacji o nowych przepisach, również poprzez szkolenia i seminaria.